Žaidimo taisyklės
ŽAIDIMO „PIRK IR LAIMĖK!“ TAISYKLĖS

1. Bendrosios taisyklės
1.1. Žaidimo „Pirk ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) organizatorius ir prekių platintojas yra UAB „Rūta“, toliau tekste – „Organizatorius“.
1.2. Žaidimas vyksta nuo 2024 m. gegužės 8 d. iki gegužės 22 d. (imtinai).
1.3. Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, elektroninėje parduotuvėje Žaidimo laikotarpiu reikia pirkti UAB „Rūta“ produkcijos už 50 Eur sumą ir registruotis pirkimo metu, sutinkant su Žaidimo taisyklėmis.
1.4. Apie laimėjimą Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.ruta.lt.
1.5. Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.ruta.lt.
1.6. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis taip, kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatorių sprendimų.
2. Žaidimo prizai
2.1. Prizai:
2.1.1 Šokoladinių saldainių rinkinys „Rūta 1913. Laiko išmėgintas skonis!“ (165 g) ir juodasis šokoladas (55 %) „Saldūs linkėjimai!” (70 g). Prizų fondą įsteigė UAB „Rūta“.
2.2. Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo perdavimo aktu.
2.3. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
2.4. Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius – UAB ,,Rūta“.
3. Žaidimo dalyviai
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu (nuo 2024 05 08 iki 2024 05 22) www.ruta.lt įsigiję produkcijos už 50 Eur sumą.
3.2. Žaidime norintys dalyvauti asmenys Žaidimo laikotarpiu turi užsiregistruoti pirkimo metu, t. y. Žaidimo dalyvis pirkimo metu turi pažymėti varnelę ties „Susipažinau ir sutinku su žaidimo taisyklėmis“.
4. Žaidimo eiga
4.1. Asmenys, įsigiję bet kurios „UAB „Rūta“ produkcijos elektroninėje parduotuvėje už ne mažesnę kaip 50 Eur sumą Žaidimo laikotarpiu ir užsiregistravę Žaidimui pirkimo metu, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus:
Dovanų rinkinį: šokoladinių saldainių rinkinį „Rūta 1913. Laiko išmėgintas skonis!“ (165 g) ir juodąjį šokoladą (55 %) „Saldūs linkėjimai!” (70 g).
4.2. Registruotis Žaidimui galima nuo 2024 m. gegužės 8 d. iki gegužės 22 d. (imtinai).
4.3. Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
4.4. Prizų laimėtojai išrenkami per 5 darbo dienas nuo Žaidimo pabaigos ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu.
4.5. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.ruta.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
5. Žaidimo sąlygos
5.1. Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
5.2. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai interneto svetainėje www.ruta.lt.
5.3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Rūta“ darbuotojai ir jų šeimų nariai.
6. Prizų įteikimas
6.1. Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
6.2. Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 22 d.
6.3. Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
6.4. Jeigu Organizatoriui kyla įtarimų dėl prizo atvykusio asmens tapatybės, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
6.5. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
6.6. Prizas į kitą prizą nekeičiamas.
6.7. Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
6.8. Laimėti ir neatsiimti prizai grįžta Žaidimo Organizatoriui.
7. Duomenų apsauga
7.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – Žaidimo organizatorius UAB „Rūta“, registracijos kodas 144696375, Tilžės g. 133, Šiauliai.
7.2. UAB „Rūta“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
7.2.1. Vardas ir pavardė;
7.2.2. El. pašto adresas;
7.2.3. Telefono numeris;
7.2.4. Gyvenamasis adresas.
7.3. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.ruta.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu pagalba@ruta.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
7.4. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
7.5.1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
7.5.2. Žaidimo vykdymui;
7.5.3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;
7.5.4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
7.5.5. Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
7.5.6. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
7.5.7. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
7.5. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimo vykdymu:
7.6.1. Organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti ir perduoti prizus;
7.6.2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
7.6.3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
7.6.4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
7.6. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
7.7. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo Organizatorių elektroniniu paštu pagalba@ruta.lt ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis ir juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
8. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu pagalba@ruta.lt